1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit si vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při prodeji veškerého zboží a s tím souvisejících služeb, které poskytuje společnost ROSQUE s.r.o., IČO: 07491867, Jilemnického 1883/1, 748 01 Hlučín.

1.2. Obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“) nedílnou součástí smluvního vztahu popsaného níže a uzavřené kupní smlouvy a upravují zejména vznik, další podmínky a zánik smluvního vztahu, ve kterých vystupuje společnost ROSQUE s.r.o. jako prodávající (dále jen jako „Prodávající“) a další osoba jako kupující (dále jen jako „Kupující“).

1.3. OP se nevztahují na případy, kdy Kupující, který má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou/fyzickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží a služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Prodávající a Kupující jsou v textu těchto OP společně označeni jako Smluvní strany.

1.5. Odchylná ujednání v písemné smlouvě nebo jiné písemné dohodě, uzavřené na základě dohody obou Smluvních stran, mají přednost před zněním těchto OP.

1.6. E-shop, který Prodávající provozuje, se nachází na webové stránce www.rosque.cz (dále jen „E-shop“).

1.7. Tyto OP i kupní smlouva, jíž jsou OP součástí, jsou uzavírány v českém jazyce. Pro uzavírání smluv se používá čeština.

1.8. Tyto OP jsou zveřejněny na těchto webových stránkách www.rosque.cz (dále jen „Web“).

1.9. Prodávající má provozovnu na adrese Kratochvílova 562/1, 702 00 Ostrava (dále jen „Provozovna“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. V případě, že Kupující chce s Prodávajícím uzavřít kupní smlouvu (dále jen „Kupní smlouva“), je pro tento účel povinen využít webové rozhraní E-shopu.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná na E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.3. E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Stran uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.4. Dále E-shop obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území uvedeném u daného zboží na E-shopu.

2.5. Kupní smlouva je vždy uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu. Náklady za užití komunikačních prostředků hradí vždy Kupující (např. náklady na internetové připojení, telefonní hovory), přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.6. K tomu, aby byla Kupní smlouva uzavřena, je třeba, aby Kupující na E-shopu vytvořil návrh své objednávky (dále jen „Nabídka“) a to tak, že vybrané zboží vloží do košíku (kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“) a následně vyplní objednávkový formulář, který se mu zobrazí v E-shopu. Takto učiněná nabídka Kupujícího je vždy novou nabídkou na uzavření smlouvy a nikdy nemůže být brána jako přijetí nabídky ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 Občanského zákoníku.

2.7. V objednávkovém formuláři musejí být uvedeny správně a pravdivě následující údaje:

informace o objednaném zboží;

informace o ceně, ceně za dopravu zboží, způsobu placení cen a požadovaném způsobu doručení objednaného zboží; přičemž cena a cena za dopravu bude uvedena automaticky podle zvoleného zboží v objednávce a podle zvoleného způsobu doručení;

identifikační údaje Kupujícího (jméno, příjmení, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa).

2.8. Prodávající Nabídku přijme zasláním potvrzovacího e-mailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávkovém formuláři.

2.9. Zasláním potvrzovacího e-mailu je Nabídka přijata a Kupní smlouva je tímto okamžikem uzavřena v souladu s § 2079 an. Občanského zákoníku.

2.10. Dodatečné změny v uzavřené Kupní smlouvě lze činit pouze po vzájemné dohodě Smluvních stran, a to písemnou formou. Za písemnou formu se v tomto smyslu považuje e-mail.

2.11. V případě, že si Kupující objedná kolagen nebo dva jakékoliv kusy výrobků, Prodávající garantuje dopravu zdarma na území České republiky.

2.12. Zboží je možné doručit pouze v rámci území České republiky nebo Slovenské republiky.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. V uživatelském rozhraní E-shopu si Kupující může vytvořit klientský profil registrací v E-shopu (dále jen „Uživatelský účet“). Při registraci je Kupující povinen uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě jejich změny je povinen je aktualizovat. Kupní smlouvu lze uzavřít i bez registrace Uživatelského účtu. Uživatelský účet Kupujícímu umožní například uložit si své objednávky a provést je znovu, aniž by zboží museli znovu hledat na E-shopu, předvyplňovat doručovací adresy a další.

3.2. V registračním formuláři vyplní Kupující správně a pravdivě všechny požadované údaje (jméno, příjmení, adresa a e-mail. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si Kupující v registračním formuláři zvolí. Kupující je povinen ohledně těchto přístupových údajů zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, nenese za to Prodávající žádnou odpovědnost.

3.3. Heslo k Uživatelskému účtu zná jen Kupující, Prodávající k němu nemá přístup. V případě, že Kupující své heslo zapomene, stačí při zadávání přihlašovacích údajů k Uživatelskému účtu kliknout na „Zapomněl jsem heslo“ a automat po zadání e-mailové adresy Kupujícího vytvoří a zašle nové heslo.

3.4. Uživatelský účet je osobní a Kupující není oprávněn umožnit jeho využívání třetí osobě.

3.5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být přístupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

3.7. V Uživatelském účtu bude uchováván přehled všech objednávek, včetně těch již učiněných dříve.

4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

4.1. Kupní cenou se rozumí cena uvedená v E-shopu u příslušného zboží včetně příslušného DPH (dále jen „Kupní cena“). Náklady na dopravu zboží nejsou součástí Kupní ceny, není-li ujednáno mezi Smluvními stranami jinak.

4.2. Kupní cenu, včetně vzniklých nákladů za dodání zboží a balení dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následovně:

kartou online přes platební bránu Comgate. na kterou bude Kupující přesměrován z E-shopu. Při platbě Klient postupuje podle pokynů poskytovatele platební brány;

platbou v hotovosti – dobírkou – při doručení zboží.

4.3. Kupní cena může být hrazena v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR).

4.4. Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (dále jen „Náklady“).

4.5. Osobní odběr na prodejně je zdarma.

4.6. V případě platby kartou online přes platební bránu je Kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě platby v hotovosti – dobírkou je Kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.7. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Kupní ceny a Nákladů a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke zboží a dostupná v Uživatelském účtu.

4.8. Vlastnické právo ke zboží na přechází na Kupujícího až poté, co řádně uhradí Kupní cenu včetně Nákladů a zboží převezme. Kupní cena je zaplacena okamžikem provedení platby.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

5.1. Zboží bude Prodávajícím doručeno dle volby Kupujícího, přičemž Kupující si může vybrat jednu z následujících možností:

osobní odběr v Provozovně;

osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, Balíkovna;

doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, DPD.

5.2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky.

5.3. Doba doručení zboží závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení je 48 hodin. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru v Provozovně bude Kupující o možnosti vyzvednutí zboží informován prostřednictvím e-mailu.

5.4. Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení sjednané dodací lhůty v případě zásahu tzv. vyšší moci (zejména přírodní pohromy, stávky, války, požáry, veřejnoprávní překážky, překážky znemožňující dopravu), jakož ani v případě, když prodlení nezavinil.

5.5. Nebezpečí škody na věci na Kupujícího přechází okamžikem převzetí věci.

5.6. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě, že objeví jakékoliv závady, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. V případě, že Kupující shledá porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, není povinen zboží převzít.

5.7. Pokud Prodávající musí Kupujícímu zboží z důvodů na straně Kupujícího doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.8. V případě, že Prodávající nebude schopen zboží doručit Kupujícímu ani do třiceti (30) dnů od uplynutí doby doručení dle bodu 5.3. těchto OP, je Kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti Smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a dále zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

6.4. Zboží by při jeho převzetí mělo mít takové vlastnosti, které lze s ohledem na povahu zboží obvykle očekávat, hodit se k účelu, který je pro jeho použití uvedeno v popisu zboží na E-shopu, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá a mělo by být doručeno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovovat požadavkům právních předpisů.

6.5. Po vytknutí vady je potřeba, aby Kupující zboží zaslal, případně odevzdal v Provozovně, pro posouzení vady. Dále je možno vadné zboží zaslat poštou, společně s kopií faktury a popisem závady.

6.6. K uplatnění všech vašich práv z vadného plnění slouží formulář, který je nedílnou součástí těchto OP.

6.7. O přijetí reklamace bude rozhodnuto ve většině případů ihned. Pokud půjde o složitější případ, pak do tří (3) pracovních dnů od předložení zboží k reklamaci. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího obdržení. V případě, že lhůta nebude Prodávajícím dodržena, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

6.8. O vyřízení reklamace bude Kupující informován e-mailem, který uvedl v objednávce zboží, má-li zřízen Uživatelský účet, pak na e-mail uvedený v něm.

6.9. Po přijetí zboží Prodávající vystaví Kupujícímu reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno následující: den přijetí zboží k reklamaci, popisovaná vada a požadavek Kupujícího na odstranění vady, včetně výběru práva dle 6.11., příp. 6.12. těchto OP.

6.10. Pokud je reklamace oprávněná a Prodávajícím bude zjištěno, že zboží má vadu, bude odstraněna způsobem, který si Kupující sám zvolí, v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

6.11. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na:

odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

přiměřenou slevu z Kupní ceny;

odstoupení od Kupní smlouvy.

6.12. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo pouze na přiměřenou slevu z Kupní ceny.

6.13. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

zboží, které je prodávané za nižší Kupní cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Kupní cena ujednána;

opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;

použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo, když jste jej převzali;

kdy to vyplývá z povahy zboží.

6.14. Kupující má dále nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace. Toto právo musí Kupující u Prodávajícího uplatnit do jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Pokud Kupující nakupuje jako spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Od Kupní smlouvy lze odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem, tedy buď zasláním e-mailu na adresu info@rosque.cz nebo odesláním dopisu na adresu Provozovny.

7.2. Kupující poté bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět na adresu Provozovny nebo jej vrátí v Provozovně. Kupující si ponese sám veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s vrácením zboží.

7.3. Do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí Kupujícímu peníze za zboží, včetně nákladů na dodání, které od něj na základě Kupní smlouvy přijal, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího. Pokud by zboží Prodávajícímu do této doby nedorazilo, je Prodávající oprávněn Kupujícího požádat, aby prokázal odeslání zboží.

7.4. Odstoupení od smlouvy není možné u jakéhokoliv zboží. Výjimky, kdy nelze odstoupit od smlouvy, stanovuje § 1837 Občanského zákoníku, a jde o následující smlouvy:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na naší vůli a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na naší vůli;

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo přímo pro vás;

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

o opravě nebo údržbě provedené v místě vámi určeném na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud jste porušili jejich původní obal;

o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud tato plnění poskytujeme v určeném termínu;

uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s vašim předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Informace o tom, jak Prodávající nakládá s poskytnutými osobními údaji jsou k dispozici na https://rosque.cz/privacy-policy/.

8.2. Nad dodržováním pravidel dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, a proto pokud Kupující bude mít za to, že Prodávající zpracovává osobní údaje v rozporu s právními předpisy, může se na tento úřad obrátit a podat u něj na Prodávajícího stížnost. Sídlo a kontaktní údaje jsou uvedeny na těchto webových stránkách: https://www.uoou.cz/.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Prodávající může znění těchto OP měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. V případě, že má Kupující zřízen Uživatelský účet, bude o změně OP Prodávajícím informován, a to na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal při registraci.

9.2. Kupní smlouva, jejíž součástí jsou i tyto OP, se řídí právem České republiky a veškeré spory budou rozhodovány veřejnými soudy v České republice. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si Smluvní strany sjednávají, že se jejich vztah bude řídit českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující – spotřebitel, zbaven ochrany, kterou Kupujícímu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.3. K prodeji zboží je Prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu nad výkonem živnostenského oprávnění vykonává příslušný živnostenský úřad. Na dodržování právních předpisů týkající se práv spotřebitelů dohlíží Česká obchodní inspekce.

9.4. Prodávající není vázán žádným kodexem chování dle § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.5. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.

9.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

9.7. Pokud Kupující zboží nakoupí jako spotřebitel, může se v případě vzniku sporu mezi ním a Prodávajícím obrátit na Českou obchodní inspekci pro vyřešení sporu mimosoudní cestou.

9.8. Tyto OP nabývají účinnosti dne 5.8.2022.